Kaarna Elk Leather

Yleiset myyntiehdot

1. Yleistä


Alla mainitut yleiset myyntiehdot koskevat kaikkia yrityksen tekemiä toimituksia ja tarjoamia palveluita. Ostaja tulee hyväksyneeksi nämä ehdot tilauksen tehdessään. Näihin yleisiin ehtoihin tehdyt muutokset ovat voimassa vain, jos molemmat osapuolet ovat nimenomaisesti niistä kirjallisesti sopineet, Ostajan eriävät ehdot eivät sido Myyjää. Tässä sopimuksessa ”Myyjällä” tarkoitetaan Kokkolan Nahka Oy:tä.

2. Tarjoukset ja tilaukset


Tarjouksissa esitetyt hinnat, määrät, mitat, painot, värit, toimitusajat ja saatavuus, eivät ole Myyjää sitovia. Ostotilaus on Myyjää sitova vain kirjallisen tilausvahvistuksen tai toimituksen jälkeen. Mahdolliset lisäykset tai muutokset tilausta koskien on tehtävä kirjallisesti.

3. Hinnat, lähetys, pakkaus


Tarjous on voimassa 30 päivän ajan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Jos tilaus lähetetään tätä myöhemmin, tilausvahvistuksessa mainitut hinnat ovat sitovia. Lisätoimitukset ja palvelut veloitetaan erikseen. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, joka lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Ellei toisin ole sovittu, hinnat ovat voimassa vapaasti tehtailtamme noudettuna, Kokkolasta tai Alavetelistä (EXW, Incoterms). Ostaja vastaa mahdollisista rahtikustannuksista. Myyjä ei vakuuta rahtia erikseen, lukuun ottamatta cif-sopimuksia.

Vaaranvastuu siirtyy Ostajalle heti, kun kauppatavara luovutetaan kuljetusta suorittavalle henkilölle tai kun se on lähtenyt Myyjän varastosta. Siinä tapauksessa, että lähetys ei ole mahdollinen Myyjästä riippumattomasta syystä, vaaranvastuu siirtyy Ostajalle Myyjän ilmoittaessa kauppatavaran lähetysvalmiudesta.

Ostajalla on vaaranvastuu myös Myyjän maksaessa lähetyksen (poikkeuksena cif-sopimus).

Tullausvelvoite määrittyy Incoterms-lausekkeiden mukaisesti (kuten fob, cfr, cif).

Myyjästä johtumattomien toimitusviiveiden (kts. kohta 4) johdosta Myyjällä on oikeus nostaa sovittua hintaa, mikäli palkkojen, raaka-aineiden tai muun tuotannon kustannukset nousevat toimitusviiveen aikana.

4. Toimitus


Toimitusajat ja määräajat ovat aina arvioita, eivätkä ne ole Myyjää sitovia, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Näiden yleisten sopimusehtojen viivästystä koskevia määräyksiä ei noudateta, mikäli viivästys on seuraamusta Myyjän tai tavarantoimittajien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (kuten sodasta, kapinasta, vienti- tai tuontikiellosta, luonnonmullistuksesta, poikkeuksellista sääolosuhteista, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytymisestä, työselkkauksesta) tai muusta merkittävästä tai epätavallisesta syystä. Näissä tapauksissa Myyjällä on oikeus irtisanoa sopimus osittain tai kokonaisuudessaan ilman, että Ostajalla on oikeutta vaatia korvaavia toimituksia tai korvausvaatimuksia. Myyjällä on myös tällaisissa tilanteissa oikeus lykätä toimitusaikaa kohtuullisissa määrin ilman, että Ostajalla on oikeutta vetäytyä sovitusta kaupasta tai vaatia vahingonkorvauksia toimituksen viivästymisestä. Jos Myyjä tahtoo vedota ylivoimaiseen esteeseen, on hän velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä Ostajalle.

Mikäli viivästymisen kesto on pidempi kuin kaksi kuukautta, on Ostajalla oikeus irtisanoa sopimus siltä osin kuin sitä ei ole vielä täytetty. Ostajalle ei synny oikeutta muunlaisiin vaateisiin.

Osittaiset toimitukset ovat sallittuja.

Toimituksen edellytyksenä on, että ostaja on täyttänyt omat velvollisuutensa määräaikaan mennessä.

Mikäli Ostaja myöhästyy toimituksen vastaanotosta, Myyjällä on oikeus vaatia korvausta mahdollisista vahingoista. Sovitun vastaanoton viivästymisestä johtuvat tuoteviat ja tuotteen laadun huononeminen ovat Ostajan vastuulla.

5. Reklamaatiot ja takuu


Takuu alkaa toimituspäivänä. Tuotteiden laatuun, määrään, laskuun tai muihin asiakirjoihin liittyvät valitukset on tehtävä kirjallisesti vähintään 8 päivää tavaroiden vastaanottamisen jälkeen. Tuotevirheen kyseessä ollen Myyjä on oikeutettu, Ostajan asianmukaisen ilmoituksen jälkeen, kohtuullisessa ajassa ottamaan tavaran takaisin ja korjaamaan sen taikka korvaamaan sen uudella. Myyjällä on oikeus tehdä useampia korjaus- tai parannusehdotuksia tuotteeseen. Jos parannukset eivät ole onnistuneet asianmukaisen ajan kuluttua, Ostaja voi joko vaatia hinnanalennusta, mikäli vain osa toimituksesta on virheellinen, tai kaupan purkua kokonaisuudessaan. Myyjällä ei ole muuta vastuuta toimituksen virheellisyydestä johtuen.

Myyjä ei takaa, että tuotteet sopivat johonkin Ostajan aiottuun erityiseen tarkoitukseen, eikä myyjä ole vastuussa Ostajan oman tuotannon aikana ilmenevistä vioista eikä tavaran käyttöönoton jälkeen ilmenevistä vioista tai muutoin niiden käytöstä.

Takuu koskee vain alkuperäistä Ostajaa, eikä se ole siirrettävissä. Lain sallimissa rajoissa Myyjä pois sulkee kaikki muut takuuvaateet.

6. Maksuehdot


Laskussa ilmoitetut maksuehdot ovat voimassa. Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut täysimääräisenä Myyjän ilmoittamalle pankkitilille. Myyjä on oikeutettu perimään viivästyneelle maksusuoritukselle velan eräpäivästä maksupäivään vuotuista viivästyskorkoa, jonka määrä on seitsemän prosenttia (7%) yli Euroopan Keskuspankin kulloinkin vahvistaman viitekoron.

Myyjällä on oikeus käyttää perintätoimistoa saataviensa perimiseksi.

7. Omistusoikeus


Tavarat ovat Myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

8. Vastuunrajoitus


Myyjä ei ole vastuussa taloudellisista tappioista, liikevaihdon menetyksestä, markkina-aseman tai asiakkuuksien menetyksestä, tuotantotappioista, mainehaitasta tai muista epäsuorista tai välillisistä tappioista tai vahingoista, riippumatta siitä, oltaisiinko tällaista tappiota tai vahinkoa kohtuudella voitu ennustaa.

9. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen


Näitä ehtoja sovelletaan ja tulkitaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Kaikki erimielisyydet tai riidat, jotka liittyvät näihin sopimusehtoihin ratkaistaan Kokkolan käräjäoikeudessa, Suomessa.